Evropska sredstva

Evropska sredstva

Naziv aktivnosti

Novogradnja vinske kleti s pripadajočo opremo za predelavo grozdja podukrepa 04.2.
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Povzetek

Gradnjo vinske kleti v velikosti 187,37 m 2 in nakup opreme za vinsko klet.

Na kmetiji smo pred investicijo imeli le staro vinsko klet, vendar je bila premajhna, zato smo se odločili za gradnjo nove kleti, da bomo lahko svoje pridelke predelali, v vino višje kakovosti in tako povečali dohodek na kmetiji.

Glavne dejavnosti

Smo vinogradniška kmetija. Dolgoročno imamo vizijo povečati pridelavo kakovostnega vina in posodobiti kmetijsko pridelavo.

Da bomo povečal dohodek na kmetiji smo se odločil zgraditi novo klet in obnoviti staro, ter povečati grozdja v kakovostno vino. Tako, da so investiral v gradnjo nove vinske kmeti z zmogljivostjo 25000 l . Vinograde redno obnavljamo (v zadnjih 3 letih smo obnovili 5 ha) imamo pa namen nasaditi nove vinograde to je odpraviti zarast in tako povečat površine pod vinogradi.

Na osnovi tega smo se odločili za investicijo, saj bomo s posodobitvijo svoje delo lahko opravili kvalitetnejše, prav tako pa se bo dvignila storilnost in bomo lahko prešli na povečan obseg pridelave , ter dvignili kakovost vina.

Cilji

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

  • posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje,
  • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela,
  • povečanje dohodka na kmetiji,
  • dvigniti kakovost vina.

Pričakovani rezultati

Povečanje tržne proizvodnje zaradi povečanja končnega proizvoda, izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela, spremembe tehnologije predelave pridelka, večja kakovost končnega pridelka-vina.

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.
V primeru odobrenih sredstev nad 10.000 € se doda še:
Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.
OPERACIJA VINOGRADNIŠTVO
Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.
V primeru odobrenih sredstev nad 10.000 € se doda še:
Povzetek: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.
Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.
Kmetijsko gospodarstvo je s svojimi kmetijskimi površinami uvrščeno v območja z omejenimi možnostmi s 76 % površin v gorskem območju in območju s Posebnimi omejitvami.

Evropska komisija: Razvoj podeželja 2014-2020>>
Program razvoja podeželja>>